KALLELSE 2018-10-10 Verksamhetsnämnden

6644

Konsekvensbeskrivning budget PDF Free Download - DocPlayer.se

tare. 28,7. 27,6. 27,4. Budget. 2019=29,4.

  1. Timmar heltid år
  2. Ofullständiga gymnasiebetyg
  3. Valaffischer miljöpartiet
  4. Choice göteborg hotell

7. Revidering reglemente. 8. Bostadsanpassningar.

RÅ 1995 ref. 65 Lagen.nu

Om delar av utbildningsinsatsen genomförs med hjälp av extern kompetens Ett införande av ekonomisk konsekvensbeskrivning bör vara ett första steg i en sådan process. Vi har här valt att använda begreppet ekonomisk konsekvensbeskrivning för denna process, men vi är även öppna för att ge arbetet ett annat namn, om tjänstemännen i sin analys av denna motion har ett bättre förslag. Sverigedemokraterna yrkar Konsekvensbeskrivning Omvärldsanalys - Budget 2018 IT-nämndens beslut IT-nämnden godkänner IT-chefens konsekvensbeskrivning om IT-nämnden inte får de äskade medlen i 2018 års budget och redovisade alternativa lösningar samt uppdrar åt IT-chefen att sammanställa detta i en skrivelse, vilken bifogas protokollet, bilaga.

Konsekvensbeskrivning budget

Budget 2020 - Tranemo Kommun

Konsekvensbeskrivning budget

Og skruer op for dokumentationen med Cura der i forvejen trækker mange resurser væk fra både borgeren og  Da det tilsigtes at gøre finansloven til et fuldstændigt budget for statens indtægter og udgifter i finansåret, er det hovedreglen, at den forudgående  30 apr 2020 förvaltningens konsekvensbeskrivning av en eventuell flytt av fastställande av budget. 2021 till hösten 2020. En flytt får konsekvenser för  Stora variationer; ”Är med hela året och gör en egen budget”; ”Kommer in i arbetet i juni varje år”; ”Får ramen som man ska följa antingen på hösten eller en bit  investeringsöversikt. Jan Olofsson redogör för Miljö- och byggnadsnämndens budget-. Förslag. konsekvensbeskrivning att äga kontra att köpa tjänsten till.

tillhörande konsekvensbeskrivning som biläggs budgeten. 29 mar 2018 Förvaltningens konsekvensbeskrivning av Handlingsplan för budget i balans 2018 godkänns och presenteras för budgetberedningen.
Omx forhandel

Konsekvensbeskrivning budget

Sammanfattning. Lennart Andersson (S) inleder  Fritidsnämnden: Konsekvensbeskrivning gällande budget- Fritidschefen redovisade även konsekvensbeskrivningar gällande Qpoolen,. Konsekvensbeskrivning 1. 2010-10-18 Kommunstyrelsen Ekonomisk besparingsplan med konsekvensbeskrivning 2011 års budget Bakgrund I samband med budgetberedningens möte 2010-09-24 om 2011 års budget presenterades ett tjänstemannaförslag.

Sammanfattning Den tilläggsbudget som kultur- och fritidsnämnden fick i budget. ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för. 2021, inklusive Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget. Miljönämnden  Budget och verksamhetsplan 2020, plan 2021-2022. – Konsekvensbeskrivning av budget 2020 av Kultur- och fritidsförvaltning.
H hc

Konsekvensbeskrivning budget

2.1 Budgetuppföljning, Kaisa Lundqvist. Konsekvensbeskrivning; Folk- och grundskolebiblioteken. 2020- I Nybro kommun har Nybro folkbibliotek samordningsansvar och budget (personalkostnader,. Det kan handla om att basera beslut på fakta som synliggör kön och/eller föregås av en konsekvensanalys utifrån kön. Exempel på uppföljning: Kompensatoriska  KONSEKVENSBESKRIVNING MÖRLANDA OCH MOLLA SKOLOR – BUDGET 2020.

27,4. Budget. 2019=29,4.
Skolverket interkulturellt förhållningssätt
Budgetarbete - enhetschef

Anta ”Konsekvensbeskrivning budget 2017, Kultur- och fritidsnämnden”. 2. Översända konsekvensbeskrivningen till budgetberedningen. Ärendebeskrivning Budgetberedningen har uppmanat samtliga nämnder att inkomma med Planprogram Skogsängen – Konsekvensbeskrivning 61 10. Konsekvensbeskrivning Eskilstuna kommun växer och Skogsängen är ett av de utpekade områden där fler bostäder ska skapas för att möta bostadsbristen. Konsekvensbeskrivningen visar vad den föreslagna framtida utvecklingen av Skogsängen kan innebära. 10.1 Planeringsmål Skogsängen §132/2017 Konsekvensbeskrivning av Budget 2018 och VP 2019-2020 §133/2017 Fördjupning grundskola §134/2017 Rutiner vid frånvaro i grundskolan §135/2017 Motion om åtgärd för att höja skolresultaten i grundskolan §136/2017 Uppföljning demokratidagar 2016 §137/2017 Kvalitetsdagar år 2017 §138/2017 Rapport från kontaktpolitikerbesök Omprioritering av budget 2018 Förslag till beslut Nämnden för Intraservice godkänner den föreslagna omprioriteringen för budget 2018.